Bericht van het Dijklander Ziekenhuis

Dijklander blijft tot minimaal 2027 samenwerken met VGZ en Zilveren Kruis

Het Dijklander Ziekenhuis heeft een intentieverklaring getekend om tot 2027 met de zorgverzekeraars VGZ en Zilveren Kruis samen te werken.

 

Deze stap betekent volgens het ziekenhuis een solide basis voor toekomstbestendige en zinnige zorg voor patiënten en verzekerden uit de regio. De bedoeling is om te innoveren en hiermee de toename van de zorgvraag het hoofd te bieden binnen de landelijke afspraken om de  zorgkosten niet verder te laten stijgen.

Terug naar zorg varia

ZZWW ondersteunt protest apothekers

“Voor hulpmiddelen moet iedereen gewoon bij de lokale apotheek in Westfriesland terecht kunnen”

FOTO: Zilveren Kruis valt onder Achmea

Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil keurt het af dat zorgverzekeraar Zilveren Kruis vanaf 1 januari hulpmiddelen (zoals verband) via de apotheek niet meer wil vergoeden. Als het aan Zilveren Kruis ligt, moeten patiënten en zorgverleners daarvoor voortaan bij één centraal punt deze spullen kopen.

Slecht plan van Zilveren Kruis

“Zeer onwenselijk”, aldus het bestuur van ZZWW. “Goede zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn. Alle Westfriese patiënten, wijkverpleegkundigen en huisartsen moeten dus niet alleen voor medicijnen, maar ook voor hulpmiddelen bij hun lokale apotheek terecht kunnen. Net als nu. Het is van belang dat zij hun vrije keus houden en dat een zorgverzekeraar niet gaat bepalen waar de hulpmiddelen gehaald moeten worden.” Het gaat bijvoorbeeld om materialen voor incontinentie en wondzorg, katheters en test-strips voor diabetespatiënten.

Zorg onder druk

De maatregel van het Zilveren Kruis betekent in de praktijk bovendien dat patiënten, mantelzorgers en wijkverpleegkundigen vanaf 1 januari meer tijd kwijt zijn om uit te zoeken waar het centrale uitgiftepunt is voor de hulpmiddelen en om ze daadwerkelijk verder weg op te gaan halen. Daardoor komt onder andere de terminale zorg en spoedzorg extra onder druk te staan. ZZWW: “Juist in deze gevallen is het zo handig dat er snel geschakeld kan worden tussen de huisarts of wijkverpleegkundige en de apotheek in de buurt. Dat wordt straks lastiger.”

Verwarrend

Daarnaast lijdt het tot verwarring, want Zilveren Kruis is vooralsnog de enige verzekeraar die dit van plan is. “De hulpmiddelen voor de ene patiënt mogen straks wel bij de apotheek worden opgehaald en voor de andere patiënt niet. Wie begrijpt dat nog?”, meent ZZWW. “En voor mensen die niet digitaalvaardig zijn, zoals ouderen, is het ook erg vervelend want die moeten een beroep doen op anderen om het te regelen.”

Brandbrief Westfriese apothekers

De apothekers uit Westfriesland en uit andere regio’s hebben een brandbrief naar Zilveren Kruis gestuurd. ZZWW, de Zorgkoepel en de Westfriese huisartsenorganisatie WFHO hebben direct laten weten het protest van de apothekers te steunen.

 

Tip

Op de website van de landelijke apothekersvereniging www.knmp.nl kunt u meer informatie krijgen over welke apotheekzorg bij de verschillende verzekeraars wordt vergoed.

 

 

 

 

 

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Zorg in Pact 7.1 ontbreekt

ZZWW stuurt brief naar burgemeester van Hoorn om Pact Westfriesland uit te breiden

 

FOTO: Jan Nieuwenburg (burgemeester Hoorn)

Burgemeester Jan Nieuwenburg van Hoorn wil dat Westfriesland tot de top 10 regio’s van Nederland gaat behoren. In het plan hiervoor, het Pact Westfriesland 7.1, ontbreekt echter aandacht voor de zorg. Dat vindt stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW) een omissie. ZZWW heeft daarom een brief naar de burgemeester gestuurd en er is een ingezonden brief in het Dagblad voor Westfriesland verschenen.

 

ZZWW betreurt het dat de gesprekken met Nieuwenburg en zijn collega Nijpels van Opmeer in een eerder stadium er niet toe hebben geleid dat zorg opgenomen is in het Pact 7.1.

Nieuwe initiatieven belemmerd

ZZWW: “Dit is van belang, omdat nu vooral de zorgverzekeraars het voor het zeggen hebben. Goede initiatieven die het voor de burger (en vooral de patiënt) beter zouden kunnen maken, blijven liggen. Dat komt doordat de huidige financiering van de zorg hier niet op ingesteld is. Een goed voorbeeld hiervan is het onderzoek dat wij hebben laten uitvoeren in samenwerking met de apothekers Stede Broec naar het effect van huisbezoeken op medicijngebruik. Een succesvol onderzoek dat ziekenhuisopnames voorkomen heeft. Maar het verder uitrollen van deze pilot in de regio gaat zeer moeizaam, omdat er discussie is met de zorgverzekeraar over de financiering.”

 Ontschotting nodig

Daarnaast vindt ZZWW dat het Pact onder andere aandacht moet besteden aan ontschotting in de zorg. “Recent meldden de NZa en het Zorginstituut dat ontschotting dringend noodzakelijk is, evenals hervorming van het zorgstelsel”, zegt ZZWW. (zie ook het artikel dat eerder op onze site is verschenen). Ontschotting is daarnaast een groot item in de regiovisie zorg die in Noord Holland Noord wordt ontwikkeld en waaraan ook alle Westfriese gemeenten meewerken. Deze regiovisie, die in alle regio’s van de zorgkantoren in Nederland wordt opgesteld, vormt de basis voor een nieuwe Contourennota over de zorg voor de Tweede Kamer.

Concrete zaken

ZZWW heeft Nieuwenburg opgeroepen om in de regiovisie voor Noord Holland Noord – Westfriesland en de uitvoeringsplannen van het Pact concreet een aantal zaken te behandelen, zoals: hoe gaat de ziekenhuiszorg/spoedpost er in de toekomst uitzien naar aanleiding van de ‘Houtskoolschets acute zorg’, zoals die deze zomer als discussiedocument naar de Tweede Kamer is verzonden en ook de inspraak is ingegaan? Wat gaat Westfriesland doen met het initiatief om een ondersteuningsbureau voor kankerpatiënten op te zetten, (een initiatief dat ZZWW van harte toejuicht)?

De belangrijkste hartenkreet voor de burgemeester, het college van B en W en de gemeenteraad is echter:

Neem ZORG ook op in de uitvoeringsplannen van het Pact Westfriesland 7.1

ZZWW wil dan ook graag bij het opstellen van de uitvoeringsplannen en de regiovisie voor de zorg betrokken worden

U kunt de brief met onderstaande link downloaden:

Brief burgemeester Nieuwenburg

 

 

 

 

 

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


ZZWW eens met kritiek NZa en Zorginstituut

Hervorming van de zorgfinanciering is inderdaad heel hard nodig volgens ZZWW

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Zorginstituut hebben de noodklok geluid: als de zorg niet anders wordt bekostigd en georganiseerd, dan ontstaan er grote problemen. Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil is het daar roerend mee eens. Met name ontschotting is van groot belang voor de inwoners van Westfriesland, zo betoogt ZZWW al sinds haar oprichting in 2016.

 

Bredere financiering

“Nu is het zo dat je dossier in het ziekenhuis financieel afgesloten wordt zodra je daar niet meer onder behandeling bent”, zegt het ZZWW-bestuur. “Maar soms heb je bijvoorbeeld aanvullende zorg erbij nodig, zoals fysiotherapie. Dat valt niet in je basisverzekering en moet je zelf betalen of het wordt – meestal een aantal keren – vergoed via je aanvullende verzekering. Voor andere extra zorg geldt hetzelfde.”

Verkeerde prikkel

Een ander nadeel van het huidige financieringssysteem is dat artsen een verkeerde prikkel krijgen: als ze meer onderzoeken doen krijgen ze meer geld. Dat werkt, zo signaleren de NZa en het Zorginstituut, verspilling in de hand. “Aan deze zorgwekkende situatie moet snel een eind komen”, meent ZZWW.

Meer samenwerking nodig

Blijkt niet zo duidelijk waar je klachten vandaan komen, dan moet je terug naar je huisarts voor een nieuwe verwijzing en wordt er een nieuw dossier geopend (oftewel een zogeheten DBC). ZZWW: “Het zou logischer zijn als specialisten van verschillende disciplines er meteen onderling samen over zouden overleggen als de klachten wat moeilijker te herleiden zijn naar een aanwijsbare oorzaak. Bijvoorbeeld als je last van je buik hebt, vaak moe bent of erge hoofdpijn hebt. Overleg tussen artsen gebeurt nu alleen bij zeer ernstige aandoeningen. Een van de redenen is de huidige financiering. Dus ontschotting wordt zo juist ontmoedigd.”

Geef nieuwe initiatieven een kans

Ook een kritiekpunt van ZZWW is dat nieuwe zorg die juist wél uitgaat van een multidisciplinaire aanpak zo moeilijk te realiseren is, zoals bijvoorbeeld een bredere begeleiding en ondersteuning van kankerpatiënten. Dit probeert Esther Sijm uit Andijk voor elkaar te krijgen. Maar zij ondervindt veel problemen om het op te zetten, omdat de financiering binnen het huidige stelsel zo lastig is. “Dat is toch een heel rare zaak? Dat iets waar zoveel kankerpatiënten in Westfriesland baat bij kunnen hebben zo moeilijk van de grond krijgt omdat de financiering een probleem vormt?”

Drie soorten financiering

ZZWW pleit daarom net als de NZa en het Zorginstituut voor hervorming van het zorgstelsel. De NZa en het Zorginstituut willen de acute zorg, planbare zorg en chronische zorg op verschillende manieren bekostigen, die beter bij elk van deze zorgvormen passen. ZZWW: “Ook wij denken dat dit veel beter is dan de huidige manier van financiering en dat het in Westfriesland voor burgers een vooruitgang kan betekenen.”

Meer preventie

Daarnaast willen de twee organisaties dat er meer aandacht komt voor preventie en het geld dat vrijkomt door een beter zorgstelsel daaraan besteden. Daar is ZZWW het ook mee eens. “Ook preventie is van groot belang. Dat is dan ook al vier jaar een van onze speerpunten.”

Hoop op regionale bijval

ZZWW hoopt dat het rapport met de aanbevelingen zowel landelijk als regionaal omarmd worden, onder andere door zorgverzekeraar VGZ/Univé die in Westfriesland de grootste is.

Foto (pre-corona): Het ZZWW-bestuur bestaat uit Wim van Hilten, Hans Schipper, Jan Burger, Han Fasten en Anita Wakelkamp

 

 

 

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Afscheidsinterview Arno Timmermans (Dijklander)

‘Dat mensen soms voor de tweede keer op een operatie moeten wachten, vind ik het ergste’

Eigenlijk zou Arno Timmermans (66), voorzitter van de Raad van Bestuur van het Dijklander Ziekenhuis, afgelopen voorjaar al met pensioen gaan. Maar toen de coronacrisis losbarstte en een andere bestuurder vertrok, besloot hij om toch nog maar even te blijven. Op 10 december neemt hij alsnog na 8 jaar voorzitterschap officieel afscheid.

 

Eerst rustig aan

“Ik ga na mijn afscheid even bijkomen. En als het beter weer wordt, hoop ik lekker te gaan fietsen en zeilen. Er zal ook wel ruimte zijn om iets bestuurlijks te doen. Een nieuwe fulltime baan wil ik zeker niet meer op me nemen, maar ik heb nu al een paar toezichthoudende functies en misschien komt er wat uitbreiding op dat vlak. Ik zie wel. Eerst rustig aan, want het waren negen pittige maanden”, zegt hij, “enerverend en hectisch. Voor iedereen natuurlijk. Je zal maar horecaondernemer zijn… In het ziekenhuis is er ook veel op ons afgekomen. Vooral tijdens de eerste coronagolf was het bijvoorbeeld qua IC-bedden erg spannend. Net op tijd kwam er een daling. Nu zijn er opnieuw zorgen over de IC-bedden en in de kliniek, omdat de daling van het aantal ernstig zieke coronapatiënten te langzaam inzet.”

Zinvol werk

Zo’n periode als dit vraagt volgens hem enerzijds veel van ziekenhuismedewerkers, maar er zit ook een positieve kant aan. “Je beseft dan meer dan ooit waarvoor je in de zorg werkt.” Dat geldt ook voor hemzelf. “Wat ik wel erg vind is dat sommige mensen langer moeten wachten op een ingreep of een behandeling. Er zijn zelfs mensen van wie de operatie in het voorjaar is uitgesteld en nu weer. Als ik een dieptepunt van de afgelopen acht jaar zou moeten aanwijzen, dan is dat er beslist eentje. Daarnaast heb ik er moeite mee als iets niet goed gaat bij een behandeling of ingreep. Dat is heel ingrijpend voor iedereen die erbij betrokken is.”

Mooie momenten

Hoogtepunten zijn er uiteraard ook genoeg. Hij noemde eerder al eens in een ander interview de nieuwbouw in Hoorn, die in 2015 gereed kwam. “Maar dat lijkt nu best al lang geleden. Wat ik recenter een mooi moment vond was de onthulling van de nieuwe naam na de fusie van het Westfriesgasthuis in Hoorn en het Waterland Ziekenhuis in Purmerend. Dit was namelijk een geweldig spektakel in het stadion van Volendam. Het jaarlijkse kerstdiner met patiënten en familie dat de medewerkers vrijwillig organiseren zorgt voor mooie en ontroerende momenten. Ik heb daar dan ook altijd met plezier aan bijgedragen en zie het als een van de hoogtepunten.”

 

Ironisch

Naar de opening van het IVF Centrum in Purmerend kijkt hij nog erg uit. “Dat is ontzettend belangrijk voor alle ouderparen boven het Noordzeekanaal en dus zeker ook een hoogtepunt.” Waarom niet in Hoorn, want daar moeten ze vaak vanwege de bevalling toch ook al naartoe? Op die vraag antwoordt hij met enige ironie: “Er zit over het algemeen 9 maanden tussen het een en het ander, hoor.” Purmerend is beter bereikbaar vanuit geheel Noord-Holland, dat is de reden verklaart Timmermans.

Grootste resultaat

Maar de fusie tussen het Westfriesgasthuis en het Waterland Ziekenhuis is zonder twijfel een van zijn belangrijkste wapenfeiten. “Het samensmelten van twee organisaties, waar misschien niet iedereen op zit te wachten… Hoe hou je dan alle medewerkers gemotiveerd? Ik moest net als ieder ander de nieuwe organisatie leren kennen. Ja, dat is wel een behoorlijk proces geweest. Als bestuurder moest ik bovendien zorgen dat het financieel economisch goed zou verlopen.”

Patiëntenbelangen

Timmermans wijst ook op de belangen van patiënten, die in het proces meespeelden. “We wilden de kwaliteit van de zorg in de regio ook voor de toekomst waarborgen. Dat is inderdaad gelukt volgens mij. Er zijn zelfs verbeteringen voor sommige patiënten. Zo beschikt het Dijklander in Purmerend nu over specialismen die er eerder niet waren, zoals reumatologie, pijnbestrijding, geriatrie en maag-darm-lever. Verloskunde en kindergeneeskunde hebben we gecentreerd in Hoorn, omdat dit het ontzettend intensief en arbeidstechnisch lastig is om dag en nacht een volledig team paraat te hebben. Maar dat heeft voor patiënten wel gevolgen, want soms moeten ze langer reizen.”

Fusieperikelen

Van tevoren waren er wel vragen en zorgen over de fusie, ook vanuit de bevolking. “Er is geen plek in Nederland waar zonder gedoe een fusie is gerealiseerd. Toch vind ik het bij ons betrekkelijk rustig gegaan. Of er nog meer fusies in Noord-Holland te verwachten zijn? Geen idee. Er zijn geen concrete plannen. Het duurt ook wel enige jaren voordat alles na een fusie goed gesetteld is. Ik verwacht overigens wel meer samenwerking met andere ziekenhuizen. Nu al opereren er artsen van het Amsterdam UMC met ons bij de wervelkolomchirurgie.”

Wat kan nog beter?

Meer samenwerken, zowel buiten als binnen het ziekenhuis, is sowieso iets waar het Dijklander de komende jaren naar moet streven volgens Timmermans. . “En steeds meer zorg verlenen buiten het ziekenhuis, via beeldbellen bijvoorbeeld, is een andere trend.”

Compliment voor ZZWW

Hij waagt zich echter liever niet aan bespiegelingen over wat er aan de zorg in Westfriesland in het algemeen verbeterd zou kunnen worden. Die rol ziet hij meer weggelegd voor ZZWW, die hij vanaf het begin heeft ondersteund. “Goed initiatief! belangrijk dat de stem van de bevolking verwoord wordt en het is te prijzen dat nu na vier jaar blijkt dat de organisatie ook daadwerkelijk beklijft. Ga er maar aanstaan. Wel is het een voortdurende uitdaging om het mandaat van de bevolking te houden, maar daar werkt ZZWW hard aan. En als elke inwoner een euro geeft – via de gemeente, het rijk of rechtstreeks – dan heeft ZZWW een ton om te blijven bestaan.”

Nuchtere Westfriezen

Aan het eind van het gesprek, dat vanwege de coronabeperkingen telefonisch plaatsvindt, wil hij nog één ding beslist kwijt. “Ik woon in Almere en kom dus niet uit deze omgeving, al ken ik Noord-Holland wel door het varen en mijn jeugd. In de loop van de jaren ben ik me echter erg verbonden met deze streek gaan voelen. Er heerst veel bedrijvigheid en ik vond het prettig om samen te werken met mensen die over die bekende Noord-Hollandse nuchterheid beschikken.”

De opvolger van Arno Timmermans is Jeroen Muller:

 

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief