ZZWW praat mee bij regiozorgvisie

Standpunten ZZWW krijgen bijval tijdens online overleg regiozorgvisie 28 juni

Diverse deelnemers aan het online-overleg over de regiozorgvisie hebben 28 juni net als Stichting Zorg Zoals de Westfries benadrukt dat de stem van de burger belangrijk is voor deze toekomstvisie voor de zorg in de regio Westfriesland. Daarnaast kaartten ook anderen het punt van de seniorenhuisvesting aan, net als ZZWW.

ZZWW vindt dat dit onderwerp nu en in de komende jaren hoog op de agenda moet staan. “Goede huisvesting met – indien nodig – goede zorg kan ziekenhuisopnames voorkomen en het welzijn van ouderen verbeteren.” Een van de andere sprekers bracht 28 juni in dat dorpshuizen uitgebreid moeten worden met zorgsteunpunten. “Goed idee”, meent ook ZZWW.

Daarnaast heeft ZZWW de verkeerde bedproblematiek aan de orde gesteld. Dat wil zeggen dat patienten in het ziekenhuis een bed langer bezet houden dan nodig omdat er elders (bv in een verpleeghuis) geen plek voor hen is. Dat leidt tot onnodige hoge zorgkosten.

De regiozorgvisie is opgesteld door VGZ en aangevuld door de gemeente. Nu was de beurt aan diverse partijen uit de samenleving.

ZZWW: “Onze inbreng tijdens de bijeenkomst van 28 juni zal hopelijk verwerkt worden in de uiteindelijke regiozorgvisie, die naar het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat. Alle zorgvisies uit de verschillende regio’s in Nederland zullen de basis vormen voor een Contourennota, dus voor het toekomstige beleid voor de volksgezondheid en voor het beleid van gemeenten in brede zin.”

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Bericht van de Huisartsenpost West-Friesland

Huisartsenpost lanceert site voor patiënten om zelf te kijken of ze naar de dokter moeten

De Huisartsenpost West-Friesland heeft de website huisartsenpostwf.nl zo aangepast dat patiënten nu zelf kunnen kijken of ze wel medische hulp nodig hebben. Op de site staan een paar tegels met onderwerpen als ‘coronavirus’, ‘hoesten’, ‘buikpijn’, etc.

Door erop te klikken komt de patiënt uit bij de meestgestelde vragen over het betreffende onderwerp. Aan de hand daarvan kan de patiënt zelf bepalen of hij of zij de Huisartsenpost benadert.

Het voordeel daarvan is dat mensen met onschuldige klachten die vanzelf overgaan of simpel thuis te verhelpen zijn niet naar de dokter gaan. Dat ontlast de Huisartsenpost.

Op de site staat nog een handige tegel: ‘kosten’. Voor velen is wellicht onbekend dat de kosten van een telefonisch consult (35 euro), bezoek (173,27 euro) en een visite (259,91) bedragen. Deze kosten worden weliswaar vergoed door de zorgverzekeraar, maar patiënten moeten het bedrag wel betalen als ze hun eigen risico nog niet hebben verbruikt.

De tarieven worden overigens soms in de loop van het jaar bijgesteld naar boven of naar beneden.

Terug naar zorg varia

Bericht van de Westfriese zorgaanbieders

Betere medicijnregistratie in Westfriesland via apothekers, thuiszorg, huisartsen en ziekenhuizen

Op 10 juni zijn vijf thuiszorgorganisaties en vele apotheken en apotheekhoudende huisartsen in de regio Noord-Holland Noord gestart met een gezamenlijk digitaal systeem voor het toezien op en registreren  van medicijnen in de thuiszorg. De betrokken thuiszorgorganisaties zijn Omring, De Zorgcirkel, Evean, Woonzorggroep Samen en WilgaerdenLeekerweideGroep. Vele andere organisaties staan op het punt om ook met het systeem te gaan werken.

 

Samenwerking in de regio

21 zorgorganisaties in de regio Noord-Holland Noord werken al langer samen binnen het samenwerkingsverband ZWplus. Deze partijen hebben, samen met apothekers, (apotheekhoudende) huisartsen en ziekenhuizen gezamenlijk een regionaal convenant Medicatieveiligheid afgesloten met als doel de kwaliteit van de medicatiezorg verder te verbeteren.

Terug naar zorg varia

Nieuwe ergo-praktijk voor kankerpatiënten

Esther Sijm (ergotherapeute voor oncologiepatiënten) gaat 1 juli van start

Foto: Esther Sijm is de laatste weken druk bezig geweest met het schilderen van haar nieuwe praktijkruimte in Hoogkarspel

 

Tot groot genoegen van Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW) is het Esther Sijm gelukt om per 1 juli een ergotherapiepraktijk voor kankerpatiënten op te zetten. “Dit is al een eerste stap in de goede richting”, vindt ZZWW. De nieuwe praktijk heet Doorzorg Ergotherapie en zit in het Fysiocentrum van Hoogkarspel aan de Noordervoert 55.

Wat doe je als je door de chemo zo moe bent?

“Oncologiepatiënten kunnen bij mij terecht als ze bijvoorbeeld door de chemotherapie heel erg moe zijn. We kijken dan samen hoe ze hun energie het beste kunnen gebruiken.” Esther analyseert waar de knelpunten zitten en geeft ergotherapeutisch en praktisch advies. Dit wordt vergoed door elke zorgverzekeraar, want het zit in de basisverzekering.

Extra hulp aan oncologiepatiënten

Het is Esthers bedoeling om in de toekomst nog meer voor oncologiepatiënten te betekenen: als zorgmanager wil zij de ondersteuning voor kankerpatiënten coördineren. “In de praktijk betekent dit: kijken welke hulp of zorg iemand met kanker voor, tijdens en na de behandeling nog meer nodig heeft, buiten de begeleiding die oncologiepatiënten al van het ziekenhuis krijgen. Dat kan bijvoorbeeld door een diëtist, fysiotherapeut, arbeidsdeskundige of anderen in te schakelen.”

Esther kent de weg

“Natuurlijk kan iedereen dat ook zelf doen, maar juist als je ziek bent of nog aan het herstellen bent kost dat regelwerk jezelf of je partner eigenlijk te veel energie om het erbij te doen. Ik ken de weg veel beter en vraag door om erachter te komen wat je echt nodig hebt en op welk moment.” Binnen de ergotherapiepraktijk die ze nu start is dit casemanagement nog niet mogelijk omdat de financiële vergoeding nog niet is geregeld.

Veel samenwerkingspartijen

Wel zijn er al veel partijen die met haar willen samenwerken. “Ik ben daarom bezig om een lijst op te stellen met paramedici buiten het ziekenhuis speciaal voor mensen met kanker. De bedoeling is dat verwijzers en patiënten ons kunnen vinden. In dit oncologisch netwerk zitten sowieso al negen fysiotherapeuten in Westfriesland die hebben aangegeven dat ze willen meedoen”, vertelt Esther.

“Daarnaast ben ik in overleg met de overkoepelende organisatie van de huisartsen in Westfriesland. Dankzij de poll van ZZWW, de artikelen die ZZWW heeft uitgestuurd en mijn eigen enquêteresultaten staan ze nu open voor gesprekken en kijken we samen hoe we de zorg kunnen verbeteren.”

Naar aanleiding van de berichten van ZZWW heeft de apothekersvereniging van Westfriesland Esther eveneens benaderd om te kijken hoe er samengewerkt kan worden.

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


ZZWW benadert kabinetsinformateur

‘Mariëtte Hamer, geef burgers meer inspraak over de zorg in hun regio!’

Wij als Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil vinden dat het volgende kabinet zorgverzekeraars, zorgaanbieders en gemeenten moet stimuleren om meer rekening te houden met de wensen van burgers. Daarom hebben we deze brief naar Mariëtte Hamer gestuurd:

Geachte mevrouw Hamer,

U wordt overstelpt met lange brieven en uitvoerige documenten voor de kabinetsformatie. Wij zullen ons echter beperken.

Wij willen een lans breken voor meer betrokkenheid en inspraak van inwoners bij het zorgbeleid. De huidige zorgverzekeringswet biedt daartoe onvoldoende mogelijkheden.

Op initiatief van het ministerie van VWS worden in het hele land op dit moment zgn. regionale zorgvisies op papier gezet. Wij missen daarin de directe stem van de inwoners. Het is allemaal nogal top down. Bij de bepaling van de zorgbehoefte is die inbreng van essentieel belang.

Ook ter beteugeling van de stijgende zorgkosten is draagvlak voor het zorgbeleid bij de inwoners noodzakelijk. De dominante rol van zorgverzekeraars en zorgprofessionals moet worden verminderd ten faveure van de inbreng van de zorggebruikers. De balans moet worden herstel.

In onze regio zijn wij daarom gestart met het burgerinitiatief Zorg Zoals de Westfries het Wil.

Wij vragen uw aandacht voor deze ontwikkeling en verwijzen u graag naar onze website  www.zzww.nl

U kunt dan ook lezen dat met goed beleid rondom medicatie veel geld bespaard kan worden, zonder dat de kwaliteit van de gezondheidszorg wordt aangetast.

De kabinetsinformateur heeft de brief gelezen en zal dit meenemen in haar overwegingen, zo heeft ze in haar antwoord aan ZZWW geschreven.

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief