Kitty Steltenpool-Visser versterkt ZZWW

Zorg Zoals de Westfries het Wil blij met nieuw bestuurslid Kitty Steltenpool-Visser

 

 

In het bestuur van Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil hebben een paar wisselingen plaatsgevonden. Anita Wakelkamp heeft afscheid genomen, omdat ze een baan heeft gekregen die niet met haar werkzaamheden voor ZZWW te combineren zijn. Kitty Steltenpool-Visser is begin februari 2022 toegetreden tot het bestuur van ZZWW.

 

Deze 76-jarige actieve Westfriezin is geboren in Wervershoof. Ze heeft haar sporen in de politiek en het maatschappelijk leven verdiend. Daardoor heeft ze een breed netwerk en veel bestuurservaring. Bovendien heeft ze veel affiniteit met zorg.

Vanaf 1986-1998 was ze gemeenteraadslid en fractievoorzitter van het CDA in haar geboorteplaats. De laatste vier jaar was ze lid van het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsorgaan West-Friesland, met als portefeuille Milieu en Technische zaken. Tijdens deze periode en lang daarna bleef ze landelijk, provinciaal, regionaal, politiek en maatschappelijk actief.

Kitty Steltenpool was vanaf 2005 tot begin 2021 lid van de Cliëntenraad Thuiszorg en lid van het Dagelijks Bestuur van de Centrale Cliëntenraad van Omring. Vanuit deze functies was ze ook lid van het Landelijk  Netwerk Cliëntenraden. Gerelateerd aan deze functies was ze vanaf de start van ZZWW nauw betrokken en zeer belangstellend  bij de acties en initiatieven van onze stichting.

Haar netwerkcontacten van haar bestuurswerk bij Omring heeft ze na 2021 vastgehouden, onder andere met de Landelijke Organisatie Cliëntenraden en het ministerie van VWS. Via het ministerie was ze betrokken bij de Dialoognota Ouder worden 2020-2040. Ook heeft ze meegewerkt in de projectgroep bij het opstellen van de Kernvisie 2020-2030 voor Wervershoof met als extra aandachtspunt:  wonen en het realiseren van ideale woonvormen voor ouderen.

Kitty Steltenpool: “94% van de ouderen in West-Friesland woont thuis en de meeste ouderen willen zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen. Dit betekent dat woningen goed uitgerust moeten zijn om een goede kwaliteit van leven mogelijk te maken. Door de toekomstige vergrijzing zal de vraag naar acute zorg toenemen en de opdracht om goede zorg thuis te blijven bieden, wordt een grote opgave. Mantelzorgers verdienen in de discussie extra aandacht, zij zijn een vitaal onderdeel van kwaliteit van leven. Een combinatie van goede medische zorg, preventie en steun vanuit de samenleving zijn pijlers voor een solide basiszorg op maat in de regio. Concreet  betekent dit de realisering van een hechte samenwerking en een brede maatschappelijke discussie met alle instanties ter versterking van de positie van alle inwoners in de regio in het ‘doolhof’ van het zorglandschap. Mijn doel bij het aantreden bij ZZWW is een steentje bijdragen aan de zoektocht in het vinden van knelpunten, mogelijkheden en oplossingen.”

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Bericht van het Dijklander Ziekenhuis

Nieuwe techniek voor efficiëntere borstsparende borstkankeroperaties

Een klein lichtpuntje voor borstkankerpatiënten: de nieuwe techniek Pintuition maakt het mogelijk een tumor eenvoudiger op te sporen en te opereren.

Na een proefperiode en evaluatie, is deze nieuwe techniek sinds 1 januari de standaard bij het Dijklander. “De resultaten zijn veelbelovend,” zegt oncologisch chirurg Louise de Widt van het Dijkander Ziekenhuis.

De techniek maakt gebruik van een magneetzaadje ter grootte van een rijstkorrel en dat is prettiger en minder pijnlijk dan de oude methode, waarbij een draad werd geplaatst.

Jaarlijks voert het Dijklander Ziekenhuis rond de 100 borstsparende operaties uit bij niet voelbare tumoren waarvoor een lokalisatie nodig is. Vrijwel alle patiënten komen voor de nieuwe techniek in aanmerking.

Terug naar zorg varia

‘Ernst Kuipers, waarborg stem van de burger beter’

ZZWW roept nieuwe minister op om inwoners bij regionale samenwerking een steviger positie te geven

 

 

Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW) heeft de nieuwe minister van Volksgezondheid, Ernst Kuipers, een brief gestuurd. Daarin zegt ZZWW dat burgers nu nog onvoldoende kunnen meepraten over kwesties die binnen de zorg in de regio spelen. ZZWW roept de minister op om dit te veranderen. “Het past bij de nieuwe bestuursstijl die het kabinet voorstaat om burgers meer invloed te geven op de zorg in hun eigen regio”, aldus het ZZWW-bestuur.

“Wij hebben gelezen dat een van uw prioriteiten regionale samenwerking is. In dat verband vragen wij u daarom aandacht voor het volgende”, schrijft ZZWW in de brief. “Het Rijk en de zorgverzekeraars zijn in diverse regio’s aan de slag met zogeheten regiovisies. Wij merken – niet alleen bij dit proces – dat burgers onvoldoende betrokken worden bij het meedenken over de zorgbehoefte in hun regio.”

Cultuuromslag

ZZWW roept de minister op om inwoners een duidelijke en stevige positie te geven. “De ingrijpende veranderingen in de zorg, die nodig zijn om, onder andere de kosten beheersbaar te houden, kunnen alleen maar succesvol zijn als ook inwoners hierbij worden betrokken. Dat vergt een cultuuromslag in denken, zowel bij zorgverzekeraars als bij professionele zorginstellingen. Helaas moeten wij constateren, dat de belangen van burgers onvoldoende aan bod komen en dat landelijk werkende organisaties, zoals de Patiëntenfederatie, onvoldoende zicht hebben op wat er regionaal gaande is.”

Automatisch uitnodigen

Daarom moet het bij belangrijke zorgkwesties volgens ZZWW vanzelfsprekend (en liefst ook officieel vastgelegd) zijn dat burgerorganisaties zoals ZZWW worden uitgenodigd om met gemeenten, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en andere stakeholders aan tafel te zitten.

Daarnaast wenst ZZWW de minister ook sterkte en wijsheid toe. “Het is zeer te waarderen, dat u gekozen hebt voor deze publieke functie in een heel moeilijke tijd”, aldus het bestuur van Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil.

Diverse Kamerfracties hebben de brief ook gekregen.

Foto: Ernst Kuipers (credit: Rijksoverheid)

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief