Hoe is het met Esther Sijm?

Interview op ZZWW-site brengt veel op gang voor ondersteuningsbureau  voor kankerpatiënten

“Dankzij ZZWW zijn er diverse balletjes gaan rollen”, vertelt Esther Sijm. Op de site van ZZWW deed zij begin augustus haar verhaal over Doorzorg, het ondersteuningsbureau voor kankerpatiënten dat zij wil opzetten in Westfriesland. Sindsdien is er van alles gebeurd.

 

Hopelijk een proefproject

Zo heeft VGZ/Univé, de grootste zorgverzekeraar van Westfriesland, uit zichzelf contact opgenomen met Esther. “Het bestuur van ZZWW had mijn initiatief namelijk ook genoemd tijdens een overleg met de zorgverzekeraar en ze vonden het zo interessant dat ze intern gaan bespreken of het een pilot kan worden.”

Tips van het ministerie

Een rondetafelgesprek met diverse organisaties onder leiding van het ministerie van Volksgezondheid en Welzijn heeft opgeleverd dat Esther nu begeleiding krijgt bij het opzetten van haar bureau. “Ik heb alvast zeven concrete tips gekregen waar ik mogelijk zou kunnen regelen dat kankerpatiënten de ondersteuning vergoed krijgen. Voor een vergoeding vanuit het basispakket is het noodzakelijk dat ik met cijfers kan onderbouwen dat kankerpatiënten sneller fit zijn om dagelijkse activiteiten op te pakken als ze gebruik maken van een ondersteuningsbureau dat hen helpt bij alle hulpvragen die erbij komen kijken als je kanker krijgt. Dat kan pas als Doorzorg echt actief is.”

Vergoeding regelen

De vergoeding voor de coördinatie en organisatie van de nazorg voor kankerpatiënten na hun medische proces is nu nergens geregeld. Daar zit vooralsnog dus de kneep, want als mensen het zelf moeten bekostigen is dat een hoge drempel. Esther is dan ook druk bezig om de vergoeding of een tegemoetkoming in de kosten voor elkaar te krijgen via verschillende kanalen.

Lange adem

Esther verwacht dat ze op zijn vroegst pas in 2021 kan gaan draaien. “Het is een lang en ingewikkeld proces om de ondersteuning voor kankerpatiënten op te zetten, maar ik krijg gelukkig erg enthousiaste reacties van mensen die me willen helpen of met me willen samenwerken! Ik heb laatst eens een lijst van alle contacten gemaakt en dacht toen ik klaar was: nou, wat is mijn netwerk enorm gegroeid de afgelopen tijd. Dat geeft erg veel energie.”

 

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


VGZ betrekt ZZWW bij regiozorgvisie

Brief levert veel steun op van diverse zorgaanbieders en de Westfriese bedrijvengroep

Zorgverzekeraar VGZ/Univé heeft het verzoek van de Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW) gehonoreerd om ook bij het ontwikkelen van de ‘Regiovisie voor de Zorg in Westfriesland’ betrokken te worden. De regiozorgvisie geeft inzicht hoe de overheid de zorg naar de toekomst toe wil ontwikkelen. ZZWW wil hierbij zijn om ook de stem van de inwoners van Westfriesland te laten horen.

ZZWW stuurde onlangs een brief naar VGZ/Univé, met een afschrift naar zorgaanbieders, gemeenten en politici. ZZWW vreesde dat de regiovisie tot stand zou komen zonder inbreng van de mensen over wie het gaat, namelijk de burgers van Westfriesland.

Veel steun

Er kwamen direct veel steunbetuigingen. Wilgaerden-Leekerweidegroep reageerde per ommegaande en het Dijklander Ziekenhuis, Geriant, de Westfriese bedrijvengroep en Omring volgden. VGZ/Univé heeft nu toegezegd dat ZZWW ook wordt uitgenodigd voor de regiozorgvisie. Het bestuur van ZZWW is erg blij met zowel de toezegging van VGZ/Univé als de steun vanuit de regio.

 

Meer lezen over wat de regiozorgvisie inhoudt en waarom de erkenning van ZZWW om erbij betrokken te zijn zo belangrijk is? Klik hier

 

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Wat is de regiozorgvisie?

Wat houdt de regiozorgvisie in en waarom is de erkenning van ZZWW daarbij zo belangrijk?

De grenzen van ons huidige zorgstelsel zijn bereikt, zo stellen de overheid en de zorgsector. Daarom wordt er momenteel druk gewerkt aan een plan voor de zorg tot 2030, dat op regionaal niveau tot stand moet komen vanuit de zorgwereld, de gemeenten en de bevolking. Vandaar dat ZZWW het belangrijk vindt dat de burgers ook daadwerkelijk hun stem kunnen laten horen. Daar is ZZWW als burgerinitiatief nu voor erkend.

Het uiteindelijke doel van het nieuwe zorgbeleid is: de juiste zorg op het juiste moment en op de juiste plek door de juiste zorgprofessional.

In alle 31 regio’s van de zorgkantoren in Nederland wordt er daarvoor een regiovisie ontwikkeld, die samen de input vormen voor een zogeheten Contourennota, die de Tweede Kamer gaat vaststellen,

Waarom input vanuit de regio?

Dat het ministerie van Volksgezondheid en Welzijn vanuit de regio input wil om de Contourennota te ontwikkelen, komt voort uit de gedachte dat de afspraken over zorg regionaal en lokaal gemaakt worden. Dus weten regionale zorgaanbieders, de grootste zorgverzekeraar in de regio en de gemeenten het beste wat er speelt, is het idee. Om een voorbeeldje te noemen dat er nog wel wat verbeterd kan worden:

Als een jongere 18 wordt en een behandeling via de GGZ krijgt, kan er een organisatorisch probleem ontstaat. Soms kan hij dan niet meer behandeld worden door dezelfde organisatie, omdat hij opeens onder de volwassenenzorg valt en de gemeenten contracten voor bepaalde met bepaalde zorgaanbieders hebben. Daarover moeten in de regio betere afspraken gemaakt worden.

Daarnaast wil het ministerie zorgprofessionals prikkelen om over hun eigen vakgebied heen te kijken, flexibeler te zijn en creatiever te worden.

Hoe is de stand van zaken landelijk?

Afgelopen zomer heeft adviesbureau Berenschot een inventarisatierapport gepresenteerd van hoe het er nu voor staat. Het blijkt dat er in een aantal regio’s nog druk aan wordt gewerkt. Mede door de coronacrisis is er wat vertraging opgetreden.

Hoe staat het ervoor in Westfriesland?

In Westfriesland is de ontwikkeling van de regiozorgvisie ook in volle gang. Zorgverzekeraar VGZ/Univé trekt als marktleider de kar, samen met de gemeente Hoorn, namens de 17 gemeenten in de regio Noord-Holland Noord. VGZ/Univé heeft net toegezegd dat ZZWW ook kan bijdragen aan de ontwikkeling van de visie. “Hier zijn we heel blij mee. Het blijkt dat onze inspanningen bij de Raad van Bestuur van VGZ/Univé, die werden ondersteund door een aantal zorgaanbieders, wel degelijk tot succes hebben geleid”, zegt het bestuur van ZZWW.

Hoe zit het met de rol van ZZWW?

ZZWW vertolkt de stem van de bevolking van Westfriesland. Over hen gaat het immers. Het betrekken van burgers bij de visie is dan ook een belangrijk uitgangspunt voor het ministerie volgens het rapport van Berenschot. Sterker nog, burgerinitiatieven moeten financieel ondersteund worden, zo staat er letterlijk. ZZWW wordt in het rapport van Berenschot zelfs bij name genoemd als een van de burgerinitiatieven die gevraagd heeft om bij de toekomstvisie betrokken te worden. ZZWW is zeer verheugd over deze vermelding.

Hoe kijkt de Tweede Kamer naar ZZWW?

Ook vanuit de politieke partijen klinken er hoopvolle geluiden. “Onze contacten met de fracties van CDA, Christen Unie, Groen Links en PvdA blijken zeer waardevol te zijn. Zij hebben positief gereageerd. Joba van den Berg (CDA) heeft daarnaast aangekondigd tijdens de commissievergadering van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op 8 oktober aandacht te vragen voor verdere ondersteuning van ZZWW. Ook Corine Ellemeet (GL) heeft ons gemaild dat zij aandacht voor de positie van ZZWW zal vragen”, aldus het ZZWW-bestuur.

 

 

 

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Beeldbellen met ziekenhuis blijkt succes

ZZWW: 'Goed dat het Dijklander Ziekenhuis het videoconsult nu ook gebruikt'

Uit onderzoek van het Dijklander Ziekenhuis blijkt dat patiënten tevreden zijn over beeldbellen via hun iPad of telefoon met hun specialist in plaats van een fysiek consult in de spreekkamer. Door de coronaperikelen heeft het Dijklander dit versneld ingevoerd.

Speerpunt van ZZWW

ZZWW (Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil) heeft er de afgelopen jaren vaak voor gepleit dat zorgaanbieders, zoals ziekenhuizen en huisartsen, meer gebruik van digitale mogelijkheden maken.

“We hebben onder andere een goedbezocht symposium georganiseerd over e-Health, waarop diverse experts uit de zorg vertelden over zaken als beeldbellen of een digitaal afsprakensysteem. Bij diverse zorgaanbieders hebben we het ook regelmatig onder de aandacht gebracht. Het verheugt ons dat het beeldbellen nu is doorgevoerd in het Dijklander Ziekenhuis en dat patiënten er over het algemeen blij mee zijn”, zegt het bestuur van ZZWW.

Kanttekening

“Wel willen we een kanttekening maken. Beeldbellen kan een face to face-consult niet altijd vervangen. Soms is het medisch noodzakelijk dat een arts iemand fysiek onderzoekt. En sommige mensen weten niet precies hoe ze moeten beeldbellen of voelen zich er niet comfortabel bij. Dus het volledig afschaffen van de gewone consulten in de spreekkamer mag niet aan de orde zijn”, aldus het bestuur van ZZWW.

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Ouderenzorg krijgt structurele impuls

Annet Wind: ‘Per huisarts kunnen circa 20 tot 25 kwetsbare ouderen extra ondersteuning krijgen’

Op dit moment doet ongeveer een derde van de huisartsenpraktijken mee aan een speciaal programma om kwetsbare ouderen te monitoren, maar dit aantal kan nu makkelijker uitgebreid worden. Sinds kort is er namelijk op initiatief van VGZ een structurelere vorm van financiering, een ontwikkeling die ZZWW toejuicht. Vijf vragen aan Annet Wind (kaderarts ouderengeneeskunde) over wat deze verandering betekent voor patiënten, mantelzorgers en huisartsen.

Hoe zit het precies in elkaar?

“Dankzij de nieuwe financieringsvorm kunnen huisartspraktijken makkelijker een praktijkondersteuner die gespecialiseerd is in ouderenzorg aanstellen of laten opleiden. Deze praktijkondersteuner neemt kwetsbare ouderen onder de hoede. Deze uitgebreide ondersteuning van ouderen bestond al wel, maar huisartspraktijken moesten tot nog toe zelf de financiering aanvragen en kregen telkens geld voor een vastgestelde periode. Sinds kort krijgen huisartsen via de Zorgkoepel  West-Friesland structureel geld voor het leveren van zogeheten proactieve samenhangende zorg aan kwetsbare ouderen. Welke zorgverzekering een patiënt heeft, maakt hiervoor niet uit. Daarnaast coördineert de Zorgkoepel het programma door algemene afspraken te maken met onder andere Omring, Geriant, de gemeenten, apotheken en andere zorgverleners. De Zorgkoepel schoolt en coacht de huisartsen en praktijkondersteuners en houdt de kwaliteit van de zorg in de gaten.”

Wat merken ouderen ervan?

“De patiënt krijgt thuis een praktijkondersteuner op bezoek voor een uitgebreide jaarlijkse inventarisatie. Daarbij is het vooral van belang dat de focus niet alleen ligt op de medische aspecten, maar dat de praktijkondersteuner ook doorvraagt over hoe de patiënt in het leven staat: Hoe voelt hij of zij zich? Wat is lastig en wat schenkt juist vreugde? Hoe kan dat verbeteren? Is er meer hulp van buiten nodig voor de patiënt of de mantelzorger? Hoe kijkt iemand aan tegen reanimatie en opnames in het ziekenhuis? Wie zijn de contactpersonen? Dat soort zaken komen allemaal aan bod.”

Dus het gaat meer om de kwaliteit van leven dan om de medische aspecten?

“Inderdaad. Maar dat is natuurlijk wat vaag, dus het is van belang om het concreet te maken. De praktijkondersteuner benoemt daarom aan het einde van het gesprek vijf urgente verbeterpunten om op korte termijn aan te pakken. Bijvoorbeeld weer elke dag een warme maaltijd eten, zodat iemand niet meer afvalt, meer energie krijgt en minder depressieve gevoelens heeft. Want als je je slap voelt, word je sneller somber. De praktijkondersteuner denkt ook mee over hulpmiddelen en ondersteuning, zodat de patiënt weer naar buiten kan. Zo simpel kan het soms zijn en dan is er helemaal geen extra pilletje van de dokter nodig. Maar misschien wel een vrijwilliger of een thuiszorgmedewerker die helpt bij het bestellen van medicatie of kant-en-klaarmaaltijden. Het is essentieel om dit samen met de patiënt en mantelzorger te doen. Zij moeten zelf ook willen meewerken en problemen niet bagatelliseren.”

Is dat jaarbezoek het enige wat er gebeurt?

“Nee hoor, tussentijds houdt de praktijkondersteuner een vinger aan de pols door regelmatig te bellen naar de patiënt of langs te gaan als dat nodig is. En daarnaast organiseert de praktijkondersteuner jaarlijks een overleg met diverse hulpverleners en de apotheker die bij de patiënt betrokken zijn. Soms zijn de patiënt zelf en zijn of haar mantelzorger daar ook bij. In dit overleg wordt alles goed afgestemd en gekeken of er niets over het hoofd wordt gezien. Het gaat erom dat tijdig risico’s worden ingeschat en problemen worden voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan vallen, ondervoeding en somberheid.”

Wat zijn de gevolgen van de corona en wat zijn de verwachtingen op korte termijn voor deze extra ouderenzorg?

“Tijdens de lockdown zijn de huisbezoeken er niet geweest, maar zijn de tussentijdse telefonische contactmomenten wel doorgegaan. Na de lockdown hadden sommige praktijkondersteuners soms wat minder tijd voor de ouderenzorg, omdat bijvoorbeeld de hartcontroles ingehaald moesten worden. Het zal wel weer in normaal vaarwater terechtkomen, verwacht ik. Wat betreft de toekomst: ik hoop dat meer huisartsenpraktijken zich gaan aanmelden voor het programma. Nu zijn dat er al twintig, en er is ruimte voor alle praktijken in onze regio. De Zorgkoepel is druk bezig om de huisartsen te informeren hierover. Patiënten en mantelzorgers kunnen zichzelf overigens niet zelf aanmelden, maar wel hun huisarts erop wijzen.”

 

ZZWW juicht extra ondersteuning voor ouderen toe
Wij als Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil vinden het een goede zaak dat de ouderenzorg serieus wordt genomen. Daarom zijn we blij dat VGZ het programma ‘Proactieve samenhangende zorg voor de meest kwetsbare ouderen’ nu structureel gaat financieren en dat de Zorgkoepel de coördinatie, coaching en scholing op zich neemt.

 

Over Annet Wind

Annet Wind is als kaderarts ouderengeneeskunde namens de Zorgkoepel West-Friesland nauw betrokken bij het programma ‘Proactieve samenhangende zorg voor de meest kwetsbare ouderen’. Daarnaast is ze al jaren huisarts in Hoorn en ze heeft tot voor kort alle kaderartsen (gespecialiseerde artsen) voor de ouderenzorg in Nederland opgeleid vanuit het Leids Universitair Medisch Centrum.

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Vernieuwde diabeteszorg komt alsnog op gang

Ed Verberne (WFHO) licht toe hoe de diabeteszorg ervoor staat

Door de coronacrisis en de vakantieperiode is het opstarten van de vernieuwde diabeteszorg volgens Ed Verberne vertraagd, maar hij gaat ervanuit dat vanaf september de huisartsen de diabeteszorg goed kunnen oppakken. “Diverse patiënten van wie de controles de afgelopen maanden werden uitgesteld, zijn zelfs al opgeroepen. De praktijkondersteuners kunnen – voor zover nodig – binnenkort waarschijnlijk alsnog de benodigde opleidingen gaan volgen. De huisartsenpraktijken gaan ook binnenkort full speed aan de gang met de finetuning.”

Risicoanalyse komt nog

Zo is het namelijk de bedoeling dat suikerpatiënten inderdaad de komende maanden de beloofde analyse krijgen, waarbij bepaald wordt hoe groot het risico op problemen bij hen is. Aan de hand daarvan horen ze hoe vaak ze voortaan bij de huisarts een wat uitgebreidere controle krijgen.

Voor- en nadelen

“Voor sommige mensen zal het wellicht even wennen zijn als ze bijvoorbeeld horen dat deze controle nog maar één keer per twee of drie jaar hoeft, terwijl ze die voorheen elk jaar hadden. Eigenlijk is het misschien juist wel prettiger dat ze nu zorg op maat krijgen en minder belast worden met controles die niet nodig zijn”, zegt de voorzitter van huisartsenvereniging WFHO.

Afspraken met Ketenzorg Westfriesland

Voorheen vonden de jaarcontroles plaats bij het Diabeteszorgcentrum van Ketenzorg Westfriesland in Hoorn of Enkhuizen. Dit viel onder het twintig jaar geleden opgezette Diabeteszorgsysteem van Ketenzorg Westfriesland. VGZ vond de Westfriese methode echter te duur en heeft het Diabeteszorgsysteem afgeslankt. Alleen de oogfoto’s en eventuele uitgebreidere voetcontroles kunnen nog in Hoorn bij gespecialiseerde diabetesverpleegkundigen plaatsvinden. Zij maken ook het risicoprofiel. Bovendien kunnen de huisartsen en praktijkondersteuners bij hen terecht bij vragen. “Het was heel prettig dat we in goed overleg met Ketenzorg Westfriesland deze afspraken konden maken.”

‘Niet onverwacht, wel onaangenaam’

Volgens Verberne, die het Diabeteszorgsysteem van dichtbij heeft meegemaakt, kwam het besluit van VGZ: “niet onverwacht, maar het is wel onaangenaam. Het systeem werkte namelijk erg goed en dat blijkt ook uit onderzoeken naar de resultaten: minder amputaties en ziekenhuisopnames. Persoonlijk vind ik het dan ook enorm jammer dat VGZ louter op basis van financiële argumenten het Diabeteszorgsysteem zo uitgehold heeft.”

Huisartsen deels voor en deels tegen

Onder de huisartsen is de mening verdeeld, meldt Verberne. “Ongeveer de helft vindt dat huisartsen de jaarcontrole makkelijk zelf op zich kunnen nemen en de andere helft was juist erg blij met het oude systeem. In elk geval”, meent hij, “is het nu aan de huisartsen om de kwaliteit hoog te houden en daar heb ik alle vertrouwen in, want ze zijn zeer gemotiveerd.”

 

 

OPROEP

Wat zijn uw ervaringen met de veranderingen in de diabeteszorg? Waar maakt u zich zorgen over? Laat het ons weten en stuur uw reactie per mail naar info@zzww.nl (graag met uw telefoonnummer, zodat we u eventueel kunnen benaderen voor meer informatie)

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


ZZWW wil meedoen met zorgregiovisie

‘Meepraten tijdens komende beleidsrondes is voor ZZWW essentieel om de burgerstem te laten horen’

Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW) vindt het noodzakelijk dat de inwoners van Westfriesland meer gehoord worden bij het opstellen van de regiovisie voor de zorg in de regio. ZZWW vertegenwoordigt de Westfriese bevolking en vindt daarom dat zij uitgenodigd moet worden om mee te praten over de regiovisie. ZZWW heeft hierover een brief gestuurd aan VGZ, met een afschrift aan alle partijen die hierbij betrokken zijn, zoals het Dijklander Ziekenhuis, Omring, Wilgaerden-Leekerweide Groep, de Zorgkoepel, gemeentebesturen en diverse tweedekamerfracties.

Kwaliteit waarborgen

“Als je de kwaliteit van de zorg wilt waarborgen moet je ook luisteren naar wat de mensen die gebruik maken van de zorg zélf willen. Dan creëer je draagvlak voor het beleid. Wij zijn een burgerinitiatief en komen voort uit de Westfriese bevolking. Daarom zijn we bij uitstek geschikt om de stem van de inwoners te laten horen. Wij vertegenwoordigen álle belangen en niet alleen van een enkele zorgvrager, instelling of zorgketen”, vindt het bestuur van ZZWW.

Verbaasd

Het verbaast ZZWW dat VGZ, de grootste zorgverzekeraar in onze regio, inmiddels regiobeelden voor de zorg heeft samengesteld zonder de input van de inwoners. “Echter, gelukkig is er nog een volgende ronde en daarvoor worden wij ook graag uitgenodigd.”

Gesprekspartner

VGZ gaat komende tijd met gemeenten, zorgaanbieders en cliëntenorganisaties in gesprek om een plan van aanpak te maken voor verbetering en een samenwerkingsagenda, als onderdeel van de regiovisie voor de zorg in Westfriesland. “Dat is een goede zaak. Wij zouden graag zien dat we onderdeel worden van deze besprekingen. ZZWW is geen cliëntenorganisatie en we worden dus niet ingeperkt doordat we maar over één onderwerp of één zorgaanbieder kunnen praten. We kijken juist over de schotten heen naar de bredere samenhang en de betekenis van veranderingen voor alle inwoners van Westfriesland.”

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Ook positieve geluiden over nieuwe diabeteszorg

Trees van Dam: ‘Veranderingen overvielen me, maar nu ben ik tevreden’

Als ZZWW zijn we de ervaringen van diabetespatienten aan het inventariseren en wat blijkt: de reacties zijn zeer divers. Zo is Trees van Dam (61) inmiddels naar een consult bij de praktijkondersteuner van haar eigen huisarts geweest en dat bevalt haar prima.

Even wennen

“In eerste instantie was ik er niet zo blij mee dat de Enkhuizer dependance van het Diabeteszorgcentrum gesloten werd. Daar was ik namelijk altijd heel tevreden over. Deskundig en in mijn eigen woonplaats: perfect! Ik maakte me wel wat zorgen of het nou wel goed zou gaan. Bovendien duurde het door de corona nogal lang voordat ik een oproep kreeg voor mijn jaarlijkse controle. En dat liep vervolgens via de huisarts ook wat minder soepel, want opeens moest ik me van tevoren in plaats van ter plekke laten prikken. Ik hoorde dat veel te laat. Maar dat bleken opstartproblemen. Inmiddels heb ik er vrede mee en ben ik tevreden, hoor.”

‘Geen bezwaar voor lichte suikerpatiënten, zoals ik’

Tien jaar geleden kwam naar voren dat Trees niet alleen een erfelijke hartkwaal maar ook een milde vorm van suikerziekte heeft. “Ik merk er weinig van: hypo’s heb ik niet, spuiten hoeft niet en ik slik alleen medicijnen. Maar het moet wel in de gaten gehouden worden. Dat kan de praktijkondersteuner van de huisarts ook, heb ik nu gemerkt. Zorgvuldig controleerde ze mijn voeten en ik kreeg heldere informatie over de resultaten van het bloedonderzoek. Ik moet voorlopig even wat meer erop letten dat ik niet te vet eet om een van mijn cholesterolwaardes omlaag te krijgen, adviseerde ze. Ik heb de indruk dat ze alles wist over diabetes. Voor mij als lichte diabetespatiënt is het dus geen bezwaar om naar de huisarts te gaan. Voor het oogonderzoek moet ik dan wellicht voortaan vanuit Enkhuizen naar Hoorn. Dat is nog wel te doen en het is ook maar één keer per vijf jaar.”

 

OPROEP

Wat zijn uw ervaringen met de veranderingen in de diabeteszorg? Waar maakt u zich zorgen over? Laat het ons weten en stuur uw reactie per mail naar info@zzww.nl (graag met uw telefoonnummer, zodat we u eventueel kunnen benaderen voor meer informatie)

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


‘Begeleiding van kankerpatiënten kan veel beter’

Esther Sijm gaat een bureau oprichten om kankerpatiënten in Westfriesland beter te begeleiden

Esther Sijm (39) heeft als ergotherapeut bij de revalidatieafdeling van het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) dertien jaar lang van dichtbij ervaren hoeveel baat kankerpatiënten kunnen hebben als ze begeleiding krijgen van verschillende disciplines. Dus niet alleen van de oncoloog, maar ook bijvoorbeeld van een fysiotherapeut, psycholoog, diëtist, maatschappelijk werker, arbeidsdeskundige, creatief therapeut, geestelijk verzorger en ergotherapeut. Daarbij is het volgens Esther essentieel dat deze disciplines nauw met elkaar samenwerken en overleggen.

Extra ondersteuning ontbreekt nu

Voor Westfriese patiënten is een dergelijk begeleidingstraject echter nu niet mogelijk. Het Dijklander Ziekenhuis staat wel heel positief tegenover samenwerking en verbetering van de zorg voor oncologiepatiënten, maar heeft alleen een medisch begeleidingstraject op dit moment. Dat blijkt uit de gesprekken die Esther de afgelopen tijd heeft gevoerd.

Gespecialiseerd kankerziekenhuis is vaak geen alternatief

Het gespecialiseerde kankerziekenhuis NKI-AVL in Amsterdam is te ver weg en niet voor iedereen toegankelijk. “Zelf moest ik vanuit Andijk dertien jaar lang – afhankelijk van de files – twee tot drie uur heen en weer naar het werk reizen. Dat vond ik al best vermoeiend. Voor kankerpatiënten is dat helemaal een zware belasting. Bovendien is het begeleidingstraject op de oncologische medische revalidatieafdeling alleen voor bepaalde patiënten met zeer complexe ziektebeelden. Dus sowieso komen er maar weinig Westfriezen voor in aanmerking.”

Bureau Doorzorg

Daarom gaat Esther nu bureau Doorzorg oprichten om kankerpatiënten voor, tijdens en na hun behandeling te begeleiden. Als spin in het web wil ze de ondersteunende zorg coördineren die oncologiepatiënten nodig hebben.

Waar komt die vermoeidheid écht vandaan?

“Om een praktisch voorbeeld te noemen: vaak vraagt je oncoloog een aantal weken na de behandeling hoe je je voelt. Zeg je dan ‘ik ben moe’, dan krijg je vaak het advies om naar de fysiotherapeut te gaan om aan je conditie en spierkracht te werken. Dat kan heel goed werken, maar het kan ook best aan iets anders liggen. Misschien heb je wel extra voeding nodig, omdat je meer bent gaan doen terwijl je door de medicijnen weinig trek hebt en daardoor voedingsstoffen mist die je lichaam brandstof geven. Een diëtist kan je daarover het beste adviseren.”

Andere oorzaken

Esther: “Ik ken ook patiënten die erg moe zijn doordat ze maandenlang slecht slapen. Als je de diagnose kanker krijgt, staat namelijk opeens je wereld totaal op zijn kop. Je bent ineens patiënt geworden en zo zien anderen je ook. Dan kun je baat hebben bij gesprekken met een psycholoog om het een en ander te verwerken. Of het kan ook zijn dat je je energie niet zo goed weet te verdelen over de dag. Als ergotherapeut kijk ik daar bijvoorbeeld naar. Maar stel nou dat je eigenlijk de meeste energie haalt uit je werk. Met hulp van een arbeidsdeskundige kun je misschien kijken of je weer een paar uur aan de slag kunt.”

Soms is de oplossing simpel

En een voorbeeld dat zich letterlijk naast Esthers deur voordeed: “Mijn buurvrouw vertelde me tijdens haar chemokuur dat ze zichzelf de hele dag spaarde zodat ze ’s avonds kon koken voor haar gezin. Dat kostte haar veel moeite, omdat ze verschrikkelijk misselijk was. Ze had wel antimisselijkheidspillen gekregen, maar daar kreeg ze weer andere bijwerkingen van. Kortom, de medische oplossing was op dat moment niet helemaal de beste oplossing… Iets anders hielp wel. Veel vrienden en kennissen hadden al een paar keer aan haar gevraagd: ‘Kunnen we iets voor je doen?’ In zo’n geval kun je dan zeggen: ‘Nou, er is inderdaad iets waarmee je me ontzettend uit de brand helpt. Kook een pannetje extra voor mij.’ Dit egotherapeutische advies, samen met begeleiding van een diëtist, vormt soms een goede aanvulling op de medische begeleiding.”

Integrale aanpak

Esther: “Dat is precies waarom ik pleit voor een integrale aanpak, waarbij echt doorgevraagd wordt naar wat iemand daadwerkelijk nodig heeft. Als patiënt is het ook heel vaak lastig om te weten wie wat voor je kan doen. En om het dan zelf te gaan regelen terwijl je al genoeg aan je hoofd hebt is meestal helemaal een brug te ver. Bovendien is onderlinge afstemming tussen de disciplines absoluut van belang. Het is namelijk niet handig als de deskundigen elkaar tegenspreken. Dus dat de één tegen de patiënt zegt ‘doe rustig aan’ en dat de ander adviseert ‘ga maar flink wat oefeningen doen om je conditie op te bouwen’. Vandaar mijn rol bij de triage en de coördinatie.”

Financiering kankerzorg regelen

Om de begeleiding van kankerpatiënten te realiseren moet uiteraard ook de financiering goed geregeld worden. “Het kan betaald worden uit verschillende potjes: voor het opstarten van nieuwe initiatieven bestaat er een subsidieregeling van VWS. Op de langere termijn kunnen gemeentes net als bij de jeugdzorg de kankerbegeleidingszorg inkopen bij mijn bureau of mijn coördinatie- en triagewerkzaamheden kunnen vergoed worden via de ziektekostenverzekering. De begeleiding door paramedici, zoals de ergotherapeut en fysiotherapeut, zit nu al in de basis- cq de ziektekostenverzekering. Kortom, er zijn dus verschillende financieringsmogelijkheden.”

Besparing

Een belangrijk argument is volgens Esther: “Het levert ons allemaal ook kostenbesparing op als je kankerpatiënten beter begeleidt. Precies zoals trouwens het rapport van de Taskforce van het ministerie van VWS ‘De juiste zorg op de juiste plek’ uit 2018 bepleit. Ik voeg daar altijd nog aan toe dat het ook ‘de juiste zorg op het juiste moment’ moet zijn.”

Diverse gesprekken

Inmiddels heeft de bevlogen Andijkse gesprekken gevoerd met het Dijklander Ziekenhuis en kreeg daar een enthousiaste reactie, maar vooralsnog geen ondersteunende financiering. Onze stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil heeft ze ook benaderd en het bestuur wil haar initiatief onder de aandacht brengen bij zorgverzekeraar VGZ. Binnenkort heeft ze daarnaast een rondetafelgesprek met het Zorginstituut Nederland (dat bepaalt wat er in de basisverzekering zit), de Rijksdienst Ondernemend Nederland en het Ministerie van VWS. “Ik ben in maart begonnen om mijn idee uit te werken en ik denk dat ik nog wel een lange adem nodig heb. Maar dat hoort erbij.”

Esthers drijfveer

Als ze vertelt over haar werk en haar plannen merk je meteen dat er een groot vuur in haar brandt. “Ik doe het voor de vrouw die me vertelde dat haar kind aan kanker was overleden en die in een groot gat viel, voor een zieke kennis die niets liever wil dan zo snel mogelijk aan het werk gaan, voor mijn buurvrouw… Maar eigenlijk natuurlijk voor iedereen die met kanker te maken heeft, zelf of in zijn omgeving. En dat zijn er heel veel tegenwoordig. Ik weet gewoon dat ik hiermee zoveel mensen kan helpen. Dat is mijn drijfveer!”

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief


Diabeticus ergert zich

Bram Ott: ‘Raar dat VGZ als monopolist zoveel invloed heeft op de diabeteszorg’

Als ZZWW houden we een vinger aan de pols als er ontwikkelingen in de zorg zijn. Daarom zijn we bezig om de reacties op de veranderde diabeteszorg te verzamelen. Bram Ott (68) uit Hauwert is een van de mensen die al vrij snel reageerde met een duidelijke mening hierover. Hij ondernam zelfs concrete actie.

‘Uitkleden van de zorg is een slechte zaak’

Hij heeft van de Zorgkoepel West-Friesland net als alle diabetici in de regio inmiddels een brief gekregen en daarin stond kort gezegd volgens hem: “Ketenzorg West-Friesland (KZWF) heeft met VGZ/Univé, als grootste zorgverzekeraar in onze regio, geen overeenstemming kunnen bereiken over de prijs. Daardoor is de jaarcontrole van de diabetici in handen gelegd van de huisartsen terwijl die voorheen bij het diabeteszorgcentrum was. VGZ/Univé vindt de diabeteszorgverlening door KZWF te duur in vergelijking met de rest van Nederland en wil daarom niet meer betalen. Ik vind deze uitkleding van diabeteszorg een slechte zaak. VGZ/Univé heeft vooral om financiële redenen besloten niet meer te betalen.”

Verzekering opgezegd

Bram heeft daarom zijn fietsverzekering bij Univé (onderdeel van zorgverzekeraar VGZ) opgezegd. Hij heeft zijn ongenoegen kenbaar gemaakt en de reden van zijn opzegging doorgegeven aan Univé en hij kreeg een bevestiging dat zijn reactie bij VGZ terecht is gekomen maar verder heeft hij niets meer vernomen. “Ik was niet verzekerd voor mijn ziektekosten bij Univé of VGZ, dus nu moest ik mijn punt maken met een wat minder belangrijke verzekering. Of ik bij mijn eigen ziektekostenverzekeraar CZ gevraagd heb de diabeteszorg in Westfriesland te vergoeden? Nee, en dat heeft ook geen zin denk ik, want CZ heeft er als relatief kleine verzekeraar in Westfriesland weinig belang bij.”

‘Monopolie is vreemd’

“Maar ik zal zeker mijn ziektekosten nooit bij VGZ/Univé onderbrengen. Ik vind het namelijk erg vreemd dat dit conglomeraat zo’n groot monopolie heeft in Westfriesland dat dit zelfs invloed heeft op het zorgaanbod. Het Diabeteszorgcentrum leverde uitstekende zorg. Het heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat er tegenwoordig minder amputaties plaatsvinden. Bovendien zijn de recente veranderingen in de diabeteszorg voor oprichter Giel Nijpels ook nogal zuur.”

‘Al 20 jaar tevreden over het Diabeteszorgcentrum’

Op zijn 46ste hoorde Bram dat hij suikerziekte had. “Het zit in de familie”, zegt hij. “Ik spuit insuline en heb medicijnen. Daarmee is het goed onder controle te houden, mede dankzij het Diabeteszorgcentrum in Hoorn. De huisarts stuurde mij er twintig jaar geleden al naar toe, dus kort na de oprichting. Sindsdien kreeg ik jaarlijks een groot uitgebreid onderzoek bij het Diabeteszorgcentrum en kwartaalcontroles bij de praktijkondersteuner van mijn huisarts. Daar was ik erg tevreden over.”

OPROEP

Wat zijn uw ervaringen met de veranderingen in de diabeteszorg? Waar maakt u zich zorgen over? Laat het ons weten en stuur uw reactie per mail naar info@zzww.nl (graag met uw telefoonnummer, zodat we u eventueel kunnen benaderen voor meer informatie)

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief