Huisvestingskwestie Westfriese ouderen krijgt volop aandacht dankzij ZZWW 

Stichting Zorg Zoals de Westfries wil de ouderenhuisvestingskwestie op de kaart blijven zetten, ook omdat er veel bijval komt uit diverse hoeken. ZZWW is daarom van plan om met een manifest en een informatiebijeenkomst te komen. Daarnaast voert ZZWW gesprekken met diverse organisaties om samen op te trekken.

De artikelenserie van ZZWW over de dreigende tekorten aan woningen voor ouderen doet veel stof opwerpen. ZZWW heeft meerdere reacties ontvangen van de achterban en bestuurders uit West-Friesland. Diverse burgers spreken hun zorg uit en vragen zich af of zij – als ze willen verhuizen naar een woning die meer voor hen geschikt is – nog wel die gelegenheid hebben nu de woningnood voor alle leeftijdscategorieën geldt. Zij willen graag hun grotere woning aan jongeren ter beschikking stellen, maar dan moet er wel de mogelijkheid zijn om bijvoorbeeld naar een Knarrenhofje te verhuizen.

Rabo reageert

Harry Nieuwenhuizen (directeur van de Coöperatieve Rabobank in de regio Noord-Holland Noord) reageerde ook direct met een mail. Nieuwenhuizen zei daarin dat hij de artikelen met veel belangstelling heeft gelezen. Het beleid van de Rabobank richt zich onder andere op langer thuis wonen, duurzaam wonen en het verbeteren van de toegang tot de woningmarkt.

“Op deze gebieden ligt er voor Nederland en dus ook voor de regio Noord-Holland Noord een forse opgave. Aan de hand van data uit diverse bronnen zijn we ons een beeld aan het vormen van de omvang van deze opgave en van de manier waarop deze door goed samen te werken in coalities effectief opgepakt kan worden.”

Nieuwenhuizen wilde graag een gesprek met het ZZWW-bestuur om te kijken hoe de Rabobank en ZZWW elkaar op dit vlak kunnen versterken. Inmiddels heeft dat gesprek plaatsgevonden. “Een nuttig gesprek en we voelen ons hierdoor nog meer gesterkt om dit onderwerp veel aandacht te geven”, aldus het ZZWW-bestuur.

Contact met woningbouwverenigingen

ZZWW heeft ook een gesprek gehad met woningcorporatie Woonschakel en is druk bezig met contact te leggen met Intermaris en Het Grootslag om te kijken wat deze organisaties kunnen doen aan het woningprobleem voor ouderen.

Manifest en themabijeenkomst

ZZWW wil met een goed onderbouwd manifest komen, dat aan diverse betrokkenen in Westfriesland wordt gepresenteerd. De bedoeling is dat er daarnaast een themabijeenkomst voor een breed publiek wordt georganiseerd, zoals ZZWW al eerder heeft gedaan. De datum wordt later bekend gemaakt.

Terug naar de nieuwspagina

Meld u aan voor de nieuwsbrief