Ons beleid: streven naar betere zorg!

Zorg Zoals de Westfries het Wil is een non-profit organisatie. We bestaan sinds 2016 en hebben ons burgerinitiatief geformaliseerd met de oprichting van een stichting. Ons beleid formuleren we in een beleidsplan. Hierin staan onze missie, visie, ambities en wensen.

Wat is de ontstaansgeschiedenis van ZZWW?

Stichting Zorg Zoals de Westfries het Wil (ZZWW) is in 2016 ontstaan als burgerinitiatief van een aantal betrokken Westfriese inwoners om meer inspraak, dialoog en eigenaarschap bij het vormgeven en uitvoeren van zorg te organiseren.

Waarom een burgerinitiatief voor de zorg in Westfriesland?

Wij in Westfriesland zijn niet alleen kritische denkers, maar ook actieve doeners. De makkelijkste manier is om langs de zijlijn te klagen. Liever zetten we onze schouders eronder. Het gaat immers over onze zorg. Over wat wij als inwoners van Oostelijk Westfriesland graag beter zouden willen. Om precies te zijn: hoe de gezondheidszorg verbeterd kan worden in de gemeenten Hoorn, Enkhuizen, Medemblik, Opmeer, Koggenland, Stede Broec en Drechterland. Dat is niet alleen vandaag belangrijk, maar ook morgen en overmorgen. Daarom willen we ons als ZZWW actief over de zorg buigen, samen met u en met iedereen die actief is in de zorg.

ZZWW wil meer inspraak en invloed op de vormgeving van de zorg in Westfriesland. Naast een duurzame verankering, is een professionaliseringsslag nodig om deze ambitie te kunnen realiseren.

Een gezond en vitaal Westfriesland door de zorg in Westfriesland te organiseren naar de wensen en behoeften van de inwoners. Waarbij er meer samenwerking is tussen zorgverleners onderling en tussen de zorgverleners en de zorgverzekeraars.

Zorg vraaggericht vormgeven door burgers hierbij te betrekken en inspraak te geven. ZZWW brengt de wensen en belangen met betrekking tot zorg van de inwoners van Westfriesland instellings- en domeinoverstijgend in kaart. In samenspraak met andere partijen organiseert ZZWW zorg zoals de Westfries dat wil.

 • Grotere naamsbekendheid en publiciteit
 • ZZWW praat, denkt en beslist mee
 • ZZWW opereert instellings- en domeinoverstijgend
 • ZZWW houdt kritische en positieve insteek
 • ZZWW wordt actief om haar mening en aan tafel gevraagd
 • ZZWW blijft onafhankelijk
 • ZZWW is een professionele organisatie (zonder te zijn geïnstitutionaliseerd)

Strategie geeft houvast voor handelen. Wat willen we bereiken, hoe gaan we ons verder ontwikkelen, welke prioriteiten stellen we, op welke terreinen willen we scoren met onze inbreng?

 

De ambitie van ZZWW vraagt een verdere ontwikkeling van de platformfunctie en communicatie(strategie). Ook is een verdere ontwikkeling en professionalisering van de organisatie nodig. ZZWW legt de focus op zorg en de gekozen speerpunten (zie verderop) liggen dan ook op het terrein van zorg. ZZWW realiseert zich echter goed dat niet alleen zorgaanbieders bijdragen aan een gezond en vitaal Westfriesland. Je kunt een mens niet los zien van de context waarbinnen hij functioneert. Mensen gaan uit van hun eigen situatie en denken en handelen niet vanuit organisatiestructuren, lijnen en domeinen. Professionals en organisaties gaan steeds meer vanuit netwerken handelen. En ZZWW handelt vanuit het perspectief van de inwoner, maar wel met een focus op zorg en met de nodige aandacht voor het preventieve aspect. In de huidige situatie zorgen we voor aansluiting bij en tussen de verschillende domeinen en sluiten aan bij de ontwikkelingen zoals netwerksamenwerking en digitalisering.

 

ZZWW is een onafhankelijk platform dat instelling- en domeinoverstijgend functioneert en dat de verbinding maakt tussen de wensen en behoeften van inwoners van Westfriesland op gebied van zorg, de aanbieders van deze zorg en de organisaties die verantwoordelijk zijn voor het financieel, beleids- en strategisch kader van deze zorg (met name gemeenten en zorgverzekeraars).

ZZWW richt zich met name op 6 speerpunten. Hierbij vervult ZZWW de rol van organisatie die onderwerpen op de agenda zet en houdt en bij de invulling en besprekingen consequent het patiëntenperspectief inbrengt. De meningen en de ervaringen van patiënten worden hierbij actief naar voren gebracht.

 1. Goede toegankelijkheid van de zorg
 2. Spoedzorg beter geregeld
 3. Goede ouderenzorg
 4. Altijd keuzevrijheid
 5. Voorkomen is beter dan genezen
 6. Technologische ontwikkelingen in de zorg stimuleren

Meer weten over de speerpunten? Klik hier

Bij de start van ZZWW heeft focus met name gelegen op het bij elkaar brengen van de partijen. ZZWW richt zich op alle inwoners van Westfriesland en daarmee zijn inwoners een belangrijke stakeholder.

Inwoners

Zorg Zoals de Westfries het Wil is er voor alle inwoners van Westfriesland en spreekt namens een brede doelgroep, jong en oud, patiënten en geen patiënten.

Zorgverzekeraar

ZZWW is een onafhankelijk platform maar wordt wel mede gefinancierd door de zorgverzekeraar. ZZWW maakt afspraken met zorgverzekeraars (Univé en VGZ) over wat zij ondernemen en organiseren. ZZWW spreekt op regelmatige basis met de zorgverzekeraars over knelpunten.

Gemeenten

Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec hebben hun steun voor ZZWW uitgesproken. In het Madivosa (overleg tussen de hiervoor genoemde zeven gemeenten in Westfriesland) zijn op hoofdlijnen afspraken gemaakt. ZZWW is in overleg met de gemeenten over op welke vlakken haar inzet voor de gemeenten de meeste meerwaarde heeft. ZZWW streeft naar opname in het PACT van Westfriesland. Daarnaast kan ZZWW een rol spelen in het gesprek met de zorgverzekeraar over de preventieve effecten van gemeentelijk beleid op de inzet vanuit Zorgverzekeringswet. Zouden de besparingen op gebied van zorginkoop (cure en care) gedeeltelijk geïnvesteerd kunnen worden in preventie?

Zorgaanbieders, bedrijven en andere organisaties

ZZWW spreekt met de aanbieders van zorg, met reeds bestaande organen, maar ook met kleine en nieuwe partijen. Dit is een groeimodel.

ZZWW heeft contact met een aantal ondernemers in Westfriesland en streeft naar een constructieve samenwerking en verbinding met de Westfriese Bedrijvengroep (WBG).

ZZWW kiest voor een focus op zorg en bouwt nog niet actief de banden op met maatschappelijke en welzijnsorganisaties.

ZZWW is een platform voor alle inwoners van Westfriesland en onderscheidt zich ten opzichte van de cliëntenraden doordat ZZWW actief is over organisatiegrenzen heen. ZZWW ziet partijen als de ouderenbonden en jongerenorganisaties als mooie kanalen om vanuit een specifieke doelgroep input te leveren. De WMO/Adviesraden Sociaal Domein zijn zusterorganisaties, maar deze hebben geen banden met zorgverzekeraar zoals ZZWW deze wel heeft.

ZZWW organiseert bijeenkomsten, peilt op regelmatige basis de opinie van inwoners, doet onderzoeken, brengt discussies op gang, zoekt publiciteit, initieert overleggen en zet punten op de agenda. Naar aanleiding van activiteiten wordt regelmatig aan zorgverleners/aanbieders gevraagd naar de status van projecten en acties.

Op dit moment is ZZWW een organisatie met 5 bestuursleden en secretariële ondersteuning. Meer slagkracht en professionalisering is noodzakelijk om de ambitie waar te kunnen maken en op duurzame wijze de inspraak van Westfriese inwoners vorm te geven.

Daarnaast zal ook de platformfunctie uitgebouwd moeten worden met name in de digitale structuur. De organisatie van ZZWW wil altijd kunnen spreken namens de inwoners (o.b.v. peiling en input) en niet vanuit hun eigen ervaring. Er wordt gestreefd naar een continue inspraak in plaats van alleen bij bijeenkomsten. Dit onderschrijft het belang van de uitbouw van de platformfunctie. Ook gaat ZZWW de verbinding en samenwerking zoeken met andere platforms buiten de regio om van te leren en uit te wisselen. Bestuursleden maken gebruik van hun bestaande contacten en netwerken en zijn transparant namens wie zij optreden in geval van meerdere petten.

ZZWW vindt de verdere professionalisering noodzakelijk maar ziet ook het risico van institutionalisering. Dit moet voorkomen worden. ZZWW is niet de zoveelste actiegroep, maar werkt kritisch maar constructief samen. Het bestuur vindt daarom de duurzame borging en financiering ook belangrijk. Wil een burgerinitiatief langer leven beschoren zijn dan enkele jaren, is continuïteit met name in financiering een belangrijke voorwaarde.

ZZWW wil professionaliseren en leren van andere initiatieven. Er zijn echter niet veel andere initiatieven met eenzelfde ambitie en opzet als ZZWW. Er worden werkbezoeken georganiseerd om vanuit andere regio’s te leren. Ook daar is de zoektocht zichtbaar. De kracht van veel van dit soort initiatieven ligt in het feit dat ze ontstaan vanuit de samenleving met participatie van inwoners/patiënten als kern. Tegelijkertijd is er ook een behoefte aan een grotere organisatiegraad en structuur, projectmatige aanpak en professionalisering van initiatieven.

Ruimte om te experimenten, zoeken naar hoe wel en hoe niet, naar wat werkt en wat niet, is erg belangrijk. ZZWW moet niet dichtgetimmerd worden.

‘Good governance’ heeft drie kanten, die niet los van elkaar gezien kunnen worden: structuur, communicatie en cultuur. Bij structuur gaat het om het (bestuurs)model zoals dat is gekozen en vastgelegd in documenten. Bij communicatie gaat het over de manier waarop alle partijen worden geïnformeerd. Iedereen moet weten wat zijn rol is en wat de bijbehorende taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn. De sociale of cultuurkant gaat meer over het gedrag in de praktijk en de wijze van samenwerking. Over deze drie kanten van good governance wordt regelmatig gesproken en soms worden ze bijgestuurd.

Verder is bij good governance van belang:

-Hoe bestuur je goed als je achterban bestaat uit inwoners? Hoe bereik je deze en leg je ook verantwoording af aan deze grote en diverse groep? Op welke manier? Dit zijn thema’s die nog volop in beweging zijn.

-ZZWW heeft een onafhankelijke positie en vindt haar legitimatie in deze onafhankelijke positie. ZZWW is een stichting met een bestuur bestaande uit 5 leden.

-Het bestuur streeft naar een evenwichtige vertegenwoordiging ook in het bestuur zelf

-Over haar activiteiten legt ZZWW momenteel verantwoording af aan haar diverse financiers en sponsors. De wijze waarop zij dit doet is meestal in de vorm van een jaarverslag of in ieder geval een verantwoording over inzet, middelen en bereikte resultaten.

-Er wordt regelmatig geëvalueerd over de rol, taken en verantwoordelijkheden van de stichting. De wens tot het goed borgen van inspraak van inwoners en een duurzame financiering, wil niet per definitie zeggen dat ZZWW ook in de verdere toekomst bestaansrecht heeft. Het bestuur maakt inzet in relatie tot behaalde resultaten inzichtelijk en schat op basis daarvan haar meerwaarde in en daarmee ook het voortbestaan van de stichting.

Benieuwd waar ZZWW voor staat? Download onze Flyer ZZWW

Meld u aan voor de nieuwsbrief